سیگنال ها

خرید AAP
قیمت ورود
184.47999573
حد سود
187.053
حد ضرر
183.67

-0.44%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76000214
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.78%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.73000336
حد سود
128.75
حد ضرر
123.79

-0.75%

خرید MSF
قیمت ورود
334.3500061
حد سود
337.25
حد ضرر
332.4

0.87%

خرید MSF
قیمت ورود
334.57998657
حد سود
337.25
حد ضرر
332.5

0.8%

خرید MSF
قیمت ورود
334.29998779
حد سود
337.25
حد ضرر
332.3

0.88%

خرید MSF
قیمت ورود
334.14001465
حد سود
337.25
حد ضرر
332.38

0.93%

فروش NKE
قیمت ورود
106.58999634
حد سود
101
حد ضرر
107.86

-1.19%

فروش TSL
قیمت ورود
199.57000732
حد سود
191
حد ضرر
201.2

-0.82%

فروش TSL
قیمت ورود
199.25
حد سود
191.75
حد ضرر
201

-0.88%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.75
حد سود
117.8
حد ضرر
122

-0.21%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.90000153
حد سود
117.5
حد ضرر
122.6

-0.57%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.76999664
حد سود
117.3
حد ضرر
122.4

-0.52%