سیگنال ها

خرید AAP
قیمت ورود
184.47999573
حد سود
187.053
حد ضرر
183.67

-0.44%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.45
حد سود
4.00945
حد ضرر
4.52

-1.57%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.75
حد سود
1949.47
حد ضرر
1941.7

-0.11%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.3
حد سود
3.888
حد ضرر
4.46

-3.72%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
3.75
حد سود
3.51
حد ضرر
3.78

-0.8%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.84
حد سود
3.9732
حد ضرر
3.82

-0.52%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.8
حد سود
4.169
حد ضرر
3.73997

-1.58%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.97
حد سود
4.05019
حد ضرر
3.96008

-0.25%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76000214
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.78%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.73000336
حد سود
128.75
حد ضرر
123.79

-0.75%

فروش XAU
قیمت ورود
1973.56994629
حد سود
1965
حد ضرر
1976.08

-0.13%

فروش USDJPY
قیمت ورود
139.19900513
حد سود
138.242
حد ضرر
139.5

-0.22%

خرید XAU
قیمت ورود
1979.55004883
حد سود
1997.06
حد ضرر
1976.5

-0.15%