اولین و بزرگترین تورنمنت ترید

بیش از ۱ میلیارد تومان جایزه به معامله گران برتر
تا پایان فینال تورنمنت :
00
00
00
00
۲۵,۳۰۵

ثبت نام کننده

۱۱,۴۳۲

فعال

۴۸۵,۱۸۲

تحلیل و ترید

۲۶

تا پایان فینال تورنمنت