اولین و بزرگترین تورنمنت ترید

بیش از ۱ میلیارد تومان جایزه به معامله گران برتر
تا پایان فینال تورنمنت : پایان یافته
۲۵,۶۴۴

ثبت نام کننده

۱۱,۵۳۰

فعال

۵۱۶,۲۱۷

تحلیل و ترید

۱۸۷

تا پایان فینال تورنمنت