اولین و بزرگترین تورنمنت ترید

بیش از ۱ میلیارد تومان جایزه به معامله گران برتر
تا پایان فینال تورنمنت : پایان یافته
۲۵,۵۲۹

ثبت نام کننده

۱۱,۵۰۲

فعال

۵۱۴,۴۶۰

تحلیل و ترید

۷۵

تا پایان فینال تورنمنت