سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1939.55
حد سود
1954.98
حد ضرر
1934.76
1940.56005859

0.05%

خرید XAU
قیمت ورود
1938.32995605
حد سود
1943.51
حد ضرر
1934
1942.77001953

0.23%

خرید XAU
قیمت ورود
1937.36
حد سود
1942.65
حد ضرر
1935.42
1941.72998047

0.23%

خرید XAU
قیمت ورود
1939.55004883
حد سود
1944.9
حد ضرر
1936.4
1936.4

-0.16%

خرید XAU
قیمت ورود
1940
حد سود
1950.4
حد ضرر
1938
1938

-0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1945
حد سود
1954
حد ضرر
1943
1943

-0.1%

فروش XRP
قیمت ورود
0.4247
حد سود
0.411959
حد ضرر
0.428607
0.428607

-0.92%

خرید XAU
قیمت ورود
1952
حد سود
1959
حد ضرر
1950.05
1950.05

-0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1955
حد سود
2010
حد ضرر
1945.22
1945.22

-0.5%

فروش XAU
قیمت ورود
1968
حد سود
1956.94
حد ضرر
1970.5
1956.94

0.56%

فروش XAU
قیمت ورود
1967.5
حد سود
1956.89
حد ضرر
1969.47
1956.89

0.54%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.07335
حد سود
1.06152
حد ضرر
1.07625
1.07625

-0.27%

خرید XRP
قیمت ورود
0.3845
حد سود
0.395651
حد ضرر
0.380847
0.395651

2.9%

فروش SOL
قیمت ورود
22.29
حد سود
21.6882
حد ضرر
22.4282
21.6882

2.7%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.07155
حد سود
0.0685928
حد ضرر
0.0722516
0.0722516

-0.98%