سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1963.36999512
حد سود
1966.8
حد ضرر
1961.19

-0.11%

خرید TWTUSDT
قیمت ورود
0.9389
حد سود
1.03279
حد ضرر
0.910733

-0.49%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06797
حد سود
0.074756
حد ضرر
0.0659212

0.13%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.957
حد سود
3.2527
حد ضرر
2.83872

0.57%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.956
حد سود
3.2494
حد ضرر
2.83584

0.61%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.90002441
حد سود
1945
حد ضرر
1966.2

-0.12%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.81994629
حد سود
1945.09
حد ضرر
1966.68

0.25%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.84997559
حد سود
1945.23
حد ضرر
1966.62

0.2%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.98999023
حد سود
1945.61
حد ضرر
1966.21

-0.22%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.20996094
حد سود
1945.19
حد ضرر
1966.58

0.22%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
90.34
حد سود
93.95
حد ضرر
87.5

0.17%

خرید ALGOUSDT
قیمت ورود
0.1341
حد سود
0.14751
حد ضرر
0.130077

-1.27%

خرید FLOWUSDT
قیمت ورود
0.661
حد سود
0.7271
حد ضرر
0.644475

-2.5%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8034
حد سود
0.88366
حد ضرر
0.783315

-2.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.45
حد سود
70.2
حد ضرر
71.8

-0.49%