سیگنال ها

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.277
حد ضرر
1.6467
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.277
حد ضرر
1.64505
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.277
حد ضرر
1.6467
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.277
حد ضرر
1.64175
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.277
حد ضرر
1.6335
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.28
حد ضرر
1.64
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.28
حد ضرر
1.64
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.28
حد ضرر
1.64
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.28
حد ضرر
1.64
1.65

0%

خرید BAND
قیمت ورود
1.65
حد سود
2.28
حد ضرر
1.64
1.65

0%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22310996
حد سود
1.21923
حد ضرر
1.22535
1.22535

-0.18%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22370994
حد سود
1.2183
حد ضرر
1.22576
1.22576

-0.17%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22407
حد سود
1.21587
حد ضرر
1.22676
1.22676

-0.22%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22409
حد سود
1.2154
حد ضرر
1.22704
1.22704

-0.24%

خرید XAU
قیمت ورود
1804.3
حد سود
1808.81
حد ضرر
1802.5
1802.5

-0.1%