روش دستی محاسبه امتیاز

مرحله شماره یک :


*** در قسمت سیگنالهای من گزینه بسته را انتخاب کنید .

*** از بالا به پایین تمام قرمز ها و سبز ها را در ضریب شاخص

(100 برای کریپتو 500 برای فارکس و 300 برای دیگر شاخص ها)

ضرب کنید به نحوی که قرمز ها با علامت منفی برای ضرر و سبز ها با علامت مثبت برای سود .

مجموع این اعداد امتیاز متغیر شما هستند .


مرحله شماره دو :


*** در این مرحله امتیازات ثابت برای ثبت سیگنال را حساب کنید .

هر سیگنال باز  (50-)  امتیاز

هر سیگنال بسته با سود (20-)  امتیاز

هر سیگنال بسته با ضرر (100-)  امتیاز


سه دسته امتیاز بالا را جمع کنید و نام آن را امتیاز ثابت  بگذارید .

امتیازات ثابت شما قطعا منفی است و باید توسط امتیازات متغیر و شبکه اجتماعی جبران شود تا حاصل مجموع مثبت شود .***  امتیاز کل شما در دیده بان به این صورت است :امتیاز کل = امتیاز ثابت +  امتیاز متغیر + امتیازات شبکه اجتماعی
(جزییات امتیازات شبکه اجتماعی بعد از هر اکشن شما در پنجره ثبت امتیازات درج شده است.)