سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
104.182
حد سود
106
حد ضرر
103.697

-0.47%