سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
102.49639893
حد سود
102.266
حد ضرر
102.666

0.22%

فروش USD
قیمت ورود
102.60310364
حد سود
102.381
حد ضرر
102.76

0.22%

فروش USD
قیمت ورود
103.9411
حد سود
103.718
حد ضرر
104.213

0.21%

خرید USD
قیمت ورود
104.2875
حد سود
104.5
حد ضرر
99

0.2%

خرید USD
قیمت ورود
105.3836
حد سود
105.595
حد ضرر
105.321

0.2%

خرید USD
قیمت ورود
106.6883
حد سود
106.9
حد ضرر
98

0.2%

خرید USD
قیمت ورود
101.13220215
حد سود
102.45
حد ضرر
100.97

0.17%

فروش USD
قیمت ورود
101.82299805
حد سود
101.65
حد ضرر
101.935
$11.88

0.16%

خرید USD
قیمت ورود
101.55449677
حد سود
102.077
حد ضرر
101.356
$3.77

0.15%

خرید USD
قیمت ورود
101.35109711
حد سود
101.5
حد ضرر
100.2

0.15%

فروش USD
قیمت ورود
106.7333
حد سود
106.589
حد ضرر
106.8

0.14%

فروش USD
قیمت ورود
101.69809723
حد سود
101
حد ضرر
101.97

0.14%

خرید USD
قیمت ورود
102.42120361
حد سود
102.58
حد ضرر
102.317

0.14%

خرید USD
قیمت ورود
101.37979889
حد سود
101.5
حد ضرر
100.2

0.12%

فروش USD
قیمت ورود
102.47940063
حد سود
102.367
حد ضرر
102.603

0.11%