سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
108.4131
حد سود
105.168
حد ضرر
110.589

1.99%

فروش USD
قیمت ورود
108.4035
حد سود
105.55
حد ضرر
115

1.98%

فروش USD
قیمت ورود
108.3482
حد سود
106.204
حد ضرر
118.124

1.98%

فروش USD
قیمت ورود
108.3992
حد سود
102.967
حد ضرر
111.638

1.97%

فروش USD
قیمت ورود
108.3403
حد سود
103.15
حد ضرر
109.6

1.92%

فروش USD
قیمت ورود
108.3303
حد سود
102.914
حد ضرر
110.497

1.91%

فروش USD
قیمت ورود
108.3278
حد سود
102.914
حد ضرر
110.497

1.91%

فروش USD
قیمت ورود
108.2491
حد سود
105
حد ضرر
110

1.84%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
106
حد ضرر
102

1.84%

فروش USD
قیمت ورود
108.1849
حد سود
101
حد ضرر
115

1.78%

فروش USD
قیمت ورود
108.1762
حد سود
102.5
حد ضرر
110

1.77%

فروش USD
قیمت ورود
108.1762
حد سود
103
حد ضرر
110

1.77%

فروش USD
قیمت ورود
108.1585
حد سود
103
حد ضرر
110

1.76%

فروش USD
قیمت ورود
108.1635
حد سود
104
حد ضرر
110

1.76%

فروش USD
قیمت ورود
108.1623
حد سود
103.169
حد ضرر
109.37

1.76%