سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
108.0369
حد سود
110.198
حد ضرر
98.3136

-1.65%

فروش USD
قیمت ورود
105.2892
حد سود
100
حد ضرر
107.086

-1.71%

فروش USD
قیمت ورود
106.5213
حد سود
103.079
حد ضرر
108.409

-1.77%

فروش USD
قیمت ورود
104.4043
حد سود
103.36
حد ضرر
114.844

-1.78%

فروش USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
99.55
حد ضرر
107.0918

-1.9%

خرید USD
قیمت ورود
108.3711
حد سود
110.539
حد ضرر
98.6177

-1.95%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
103.0814
حد ضرر
106.14

-1.98%

فروش USD
قیمت ورود
106.4444
حد سود
103.372
حد ضرر
108.561

-1.99%

فروش USD
قیمت ورود
106.4323
حد سود
104.102
حد ضرر
108.553

-1.99%

فروش USD
قیمت ورود
106.906
حد سود
104.76
حد ضرر
109.036

-1.99%

خرید USD
قیمت ورود
108.3303
حد سود
113.747
حد ضرر
106.164

-2%

فروش USD
قیمت ورود
106.8949
حد سود
104.757
حد ضرر
109.033

-2%

فروش USD
قیمت ورود
106.425
حد سود
104.67
حد ضرر
108.563

-2.01%

فروش USD
قیمت ورود
104.0131
حد سود
99.8578
حد ضرر
106.099

-2.01%

فروش USD
قیمت ورود
106.8741
حد سود
104.757
حد ضرر
109.033

-2.02%