سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
106.8741
حد سود
104.757
حد ضرر
109.033

-2.02%

فروش USD
قیمت ورود
104.2746
حد سود
99.0613
حد ضرر
112.617

-2.11%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
101.479
حد ضرر
113.449

-2.12%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
52.0407
حد ضرر
112.928

-2.12%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
90
حد ضرر
110

-2.13%

خرید USD
قیمت ورود
108.631
حد سود
127.098
حد ضرر
103.199

-2.18%

خرید USD
قیمت ورود
108.6403
حد سود
110.813
حد ضرر
98.8627

-2.19%

فروش USD
قیمت ورود
103.9751
حد سود
97.525
حد ضرر
113.329

-2.2%

فروش USD
قیمت ورود
105.57
حد سود
103
حد ضرر
108

-2.3%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
103.041
حد ضرر
114.49

-2.3%

خرید USD
قیمت ورود
109.066
حد سود
116.464
حد ضرر
106.352

-2.49%

خرید USD
قیمت ورود
109.1174
حد سود
113.495
حد ضرر
99.3083

-2.62%

فروش USD
قیمت ورود
104.3776
حد سود
99.1547
حد ضرر
107.505

-3%

فروش USD
قیمت ورود
104.1692
حد سود
83.3443
حد ضرر
107.306

-3.01%