سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
110.346
حد ضرر
101.939

1.11%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
109.295
حد ضرر
95.6335

1.11%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
115.601
حد ضرر
102.99

1.11%

خرید USD
قیمت ورود
105.1309
حد سود
115.639
حد ضرر
94.614

1.07%

خرید USD
قیمت ورود
105.1543
حد سود
113.565
حد ضرر
101.998

1.05%

فروش USD
قیمت ورود
107.3502
حد سود
101.985
حد ضرر
109.499

1.02%

فروش USD
قیمت ورود
107.358
حد سود
101.983
حد ضرر
109.497

1.02%

فروش USD
قیمت ورود
107.3524
حد سود
101.985
حد ضرر
109.499

1.02%

خرید USD
قیمت ورود
103.8715
حد سود
104.917
حد ضرر
100.761

1.01%

خرید USD
قیمت ورود
101.42769623
حد سود
102.45
حد ضرر
100.422

1.01%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
106.143
حد ضرر
95.6335

1%

خرید USD
قیمت ورود
106.8767
حد سود
107.945
حد ضرر
101.533

1%

خرید NZD
قیمت ورود
10.028
حد سود
10.1283
حد ضرر
9.82744

1%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
106.143
حد ضرر
94.5931

1%

فروش NZD
قیمت ورود
10
حد سود
9.9
حد ضرر
10.2

1%