سیگنال ها

خرید NZD
قیمت ورود
10.0852
حد سود
10.1861
حد ضرر
9.8835

1%

خرید USD
قیمت ورود
107.0436
حد سود
108.114
حد ضرر
103.832

1%

فروش USD
قیمت ورود
107.4538
حد سود
106.379
حد ضرر
109.603

1%

فروش USD
قیمت ورود
107.4506
حد سود
106.379
حد ضرر
109.603

1%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
106.143
حد ضرر
95.6335

1%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
106.143
حد ضرر
94.5931

1%

خرید USD
قیمت ورود
104.465
حد سود
105.508
حد ضرر
94.0171

1%

خرید USD
قیمت ورود
109.61029816
حد سود
110.708
حد ضرر
108.625

1%

خرید USD
قیمت ورود
107.0496
حد سود
108.12
حد ضرر
105.979

1%

خرید USD
قیمت ورود
106.9049
حد سود
107.974
حد ضرر
96.4282

1%

خرید USD
قیمت ورود
104.4629
حد سود
105.508
حد ضرر
96.6282

1%

خرید USD
قیمت ورود
104.463
حد سود
105.51
حد ضرر
96.1078

1%

فروش USD
قیمت ورود
106.7232
حد سود
104.588
حد ضرر
107.79

0.99%

خرید USD
قیمت ورود
106.8367
حد سود
107.8297
حد ضرر
106.49

0.93%

فروش USD
قیمت ورود
102.50240326
حد سود
101.477
حد ضرر
103.527

0.93%