سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
107.1759
حد سود
104.997
حد ضرر
107.7

0.86%

خرید USD
قیمت ورود
104.0404
حد سود
104.912
حد ضرر
103.635

0.84%

خرید USD
قیمت ورود
104.0862
حد سود
104.93
حد ضرر
103.6

0.81%

خرید USD
قیمت ورود
106.8477
حد سود
107.7
حد ضرر
106.5

0.8%

فروش USD
قیمت ورود
106.5154
حد سود
102
حد ضرر
107.51

0.8%

فروش USD
قیمت ورود
107.0743
حد سود
106.054
حد ضرر
109.074

0.76%

فروش USD
قیمت ورود
107.0138
حد سود
104.861
حد ضرر
108.072

0.71%

فروش USD
قیمت ورود
107.0147
حد سود
105.945
حد ضرر
108.085

0.71%

خرید USD
قیمت ورود
104.2676
حد سود
105
حد ضرر
102.25

0.7%

فروش USD
قیمت ورود
106.9165
حد سود
106.181
حد ضرر
107.711

0.69%

خرید USD
قیمت ورود
108.1514
حد سود
108.9
حد ضرر
100

0.69%

فروش USD
قیمت ورود
106.9843
حد سود
105.914
حد ضرر
109.124

0.68%

خرید USD
قیمت ورود
102.29270172
حد سود
103.103
حد ضرر
101.978

0.68%

فروش USD
قیمت ورود
106.9715
حد سود
104.967
حد ضرر
116.969

0.67%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
107.241
حد ضرر
108.31

0.66%