سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
106.9612
حد سود
104.822
حد ضرر
117.657

0.66%

فروش USD
قیمت ورود
106.9545
حد سود
105.9545
حد ضرر
107.9545

0.65%

فروش USD
قیمت ورود
107.0461
حد سود
106.366
حد ضرر
117.641

0.64%

فروش USD
قیمت ورود
106.9337
حد سود
104.779
حد ضرر
107.987

0.63%

فروش USD
قیمت ورود
106.9305
حد سود
104.792
حد ضرر
108

0.63%

فروش USD
قیمت ورود
106.3311
حد سود
104.3
حد ضرر
107.7

0.63%

فروش USD
قیمت ورود
106.9178
حد سود
104.779
حد ضرر
107.987

0.62%

فروش USD
قیمت ورود
104.3342
حد سود
103.69
حد ضرر
105

0.62%

خرید EUR
قیمت ورود
103.43540192
حد سود
106
حد ضرر
101

0.62%

فروش USD
قیمت ورود
106.9064
حد سود
101.572
حد ضرر
117.599

0.61%

فروش USD
قیمت ورود
106.8949
حد سود
101.55
حد ضرر
117.574

0.6%

خرید USD
قیمت ورود
106.8767
حد سود
107.518
حد ضرر
105.915

0.6%

خرید USD
قیمت ورود
106
حد سود
106.6
حد ضرر
105.629

0.57%

خرید USD
قیمت ورود
105.6711
حد سود
110.928
حد ضرر
102.476

0.56%

فروش USD
قیمت ورود
106.8302
حد سود
101.489
حد ضرر
110.035

0.53%