سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
105.9583
حد سود
106.99
حد ضرر
105.7

0.52%

خرید USD
قیمت ورود
104.4667
حد سود
105
حد ضرر
104.034

0.51%

فروش USD
قیمت ورود
107.406
حد سود
106.856
حد ضرر
108.08

0.51%

فروش USD
قیمت ورود
108.1473
حد سود
107.595
حد ضرر
108.893

0.51%

فروش USD
قیمت ورود
108.1473
حد سود
107.595
حد ضرر
108.893

0.51%

خرید USD
قیمت ورود
104.5424
حد سود
105.064
حد ضرر
104.332

0.5%

خرید USD
قیمت ورود
105.0527
حد سود
105.579
حد ضرر
104.4

0.5%

فروش USD
قیمت ورود
106.7009
حد سود
106.2
حد ضرر
117

0.47%

فروش USD
قیمت ورود
106.1562
حد سود
101
حد ضرر
107.5

0.46%

فروش USD
قیمت ورود
106.151
حد سود
100
حد ضرر
107.6

0.46%

فروش USD
قیمت ورود
106.139
حد سود
99
حد ضرر
107.5

0.45%

فروش USD
قیمت ورود
106.708
حد سود
99.2477
حد ضرر
112.054

0.42%

فروش USD
قیمت ورود
106.6948
حد سود
105.07
حد ضرر
107.65

0.41%

فروش USD
قیمت ورود
106.7028
حد سود
106.27
حد ضرر
116

0.41%

خرید USD
قیمت ورود
108.5808
حد سود
109
حد ضرر
107.83

0.39%