سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
103.8873
حد سود
109.082
حد ضرر
102.849

5%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
109.285
حد ضرر
103.041

5%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
107.204
حد ضرر
103.041

3%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
107.204
حد ضرر
103.041

3%

خرید USD
قیمت ورود
105.1466
حد سود
108.305
حد ضرر
95.6867

3%

خرید USD
قیمت ورود
105.0344
حد سود
108.178
حد ضرر
104.292

2.99%

خرید USD
قیمت ورود
106.6463
حد سود
108.779
حد ضرر
105.58

2%

خرید USD
قیمت ورود
106.8767
حد سود
109.014
حد ضرر
100.464

2%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
106
حد ضرر
102

1.84%

خرید USD
قیمت ورود
104.4968
حد سود
109.735
حد ضرر
95.1035

1.69%

خرید USD
قیمت ورود
104.8838
حد سود
110.129
حد ضرر
104.361

1.31%

خرید USD
قیمت ورود
100.91870117
حد سود
107
حد ضرر
99

1.28%

خرید USD
قیمت ورود
104.6618
حد سود
106
حد ضرر
104

1.28%

خرید USD
قیمت ورود
104.1658
حد سود
105.47
حد ضرر
103.39

1.25%

خرید USD
قیمت ورود
104.1667
حد سود
105.47
حد ضرر
103.38

1.25%