سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
108.6626
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.6562
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.6576
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.5582
حد سود
33.6465
حد ضرر
116.135

2.12%

فروش USD
قیمت ورود
108.711
حد سود
106.5
حد ضرر
111

2.03%

فروش USD
قیمت ورود
108.6403
حد سود
106.467
حد ضرر
118.418

2%

فروش USD
قیمت ورود
108.4131
حد سود
105.168
حد ضرر
110.589

1.99%

فروش USD
قیمت ورود
108.4207
حد سود
105.168
حد ضرر
110.589

1.99%

فروش USD
قیمت ورود
108.4035
حد سود
105.55
حد ضرر
115

1.98%

فروش USD
قیمت ورود
108.3482
حد سود
106.204
حد ضرر
118.124

1.98%

فروش USD
قیمت ورود
108.3992
حد سود
102.967
حد ضرر
111.638

1.97%

فروش USD
قیمت ورود
108.3403
حد سود
103.15
حد ضرر
109.6

1.92%

فروش USD
قیمت ورود
108.3303
حد سود
102.914
حد ضرر
110.497

1.91%

فروش USD
قیمت ورود
108.3278
حد سود
102.914
حد ضرر
110.497

1.91%

فروش USD
قیمت ورود
108.2491
حد سود
105
حد ضرر
110

1.84%