سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
106.4721
حد سود
106.685
حد ضرر
106.451

-0.02%

خرید USD
قیمت ورود
101.39099884
حد سود
101.829
حد ضرر
101.191
$-1.8

-0.02%

خرید USD
قیمت ورود
107.8235
حد سود
109.455
حد ضرر
107.784

-0.04%

فروش EUR
قیمت ورود
104.00209808
حد سود
103.481
حد ضرر
114.402

-0.06%

فروش USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
104.01
حد ضرر
105.16

-0.06%

فروش USD
قیمت ورود
106.6089
حد سود
106.412
حد ضرر
106.672

-0.06%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
106.41
حد ضرر
106.5999

-0.06%

خرید USD
قیمت ورود
104.3562
حد سود
104.471
حد ضرر
104.294

-0.06%

فروش USD
قیمت ورود
105.1785
حد سود
105.033
حد ضرر
105.254

-0.07%

فروش USD
قیمت ورود
104.6116
حد سود
104.158
حد ضرر
104.7

-0.08%

خرید USD
قیمت ورود
108.5359
حد سود
108.6486
حد ضرر
108.4486

-0.08%

خرید USD
قیمت ورود
105.0918
حد سود
107
حد ضرر
105

-0.09%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
104.133
حد ضرر
103.977

-0.1%

فروش USD
قیمت ورود
111.48449707
حد سود
111.113
حد ضرر
111.601

-0.1%

خرید USD
قیمت ورود
107.1357
حد سود
107.243
حد ضرر
107.029

-0.1%