سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
2017.15002441
حد سود
1952.354
حد ضرر
2024.22

3.04%