Bitcoin

0


درصد نوسان قیمت برحسب دامینانس حجم شاخص

درصد تخمینی نوسانات قیمت در شاخص Bitcoin : (هر هزار واحد یک درصد)


راهنمای چارت


نام اختصار
Bitcoin
توضیحات
هر 100واحد به معنی یک دهم درصد است رنگ سبز به معنی فشار خرید و قرمز فشار فروش است.نمودارهای افقی مربوط به خود شاخص و همبستگی های عمودی , شاخص های اثر گذار هستند.آموزش ها را در راهنمای چارت بخوانید.
همبستگی ها