سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
104.182
حد سود
106
حد ضرر
103.697

-0.47%

فروش USD
قیمت ورود
104.3104
حد سود
103.013
حد ضرر
106

-1.62%

فروش USD
قیمت ورود
104.3931
حد سود
102.296
حد ضرر
105.428

-0.99%

فروش USD
قیمت ورود
104.2746
حد سود
99.0613
حد ضرر
112.617

-2.11%

خرید USD
قیمت ورود
104.2875
حد سود
104.5
حد ضرر
99

0.2%

خرید USD
قیمت ورود
104.2676
حد سود
105
حد ضرر
102.25

0.7%

فروش USD
قیمت ورود
104.1692
حد سود
83.3443
حد ضرر
107.306

-3.01%

فروش USD
قیمت ورود
104.1938
حد سود
102.25
حد ضرر
105.318

-1.08%

خرید USD
قیمت ورود
104.2188
حد سود
104.2247
حد ضرر
103.182

0.01%

فروش JPY
قیمت ورود
10
حد سود
9.99
حد ضرر
10.005

0%

خرید USD
قیمت ورود
104.3562
حد سود
104.471
حد ضرر
104.294

-0.06%

خرید JPY
قیمت ورود
10
حد سود
13
حد ضرر
9

0%

خرید USD
قیمت ورود
104.295
حد سود
106.383
حد ضرر
103.932

-0.35%

فروش USD
قیمت ورود
104.2958
حد سود
103.53
حد ضرر
104.85

-0.53%

فروش USD
قیمت ورود
104.3342
حد سود
103.69
حد ضرر
105

0.62%