سیگنال ها

خرید STORJUSDT
قیمت ورود
0.9181
حد سود
0.9927
حد ضرر
0.828006

8.13%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.33
حد سود
5.196
حد ضرر
4.32567

19.4%

خرید ALCXUSDT
قیمت ورود
21.1
حد سود
24.3
حد ضرر
18.99

15.17%

فروش STORJUSDT
قیمت ورود
0.8949
حد سود
0.787512
حد ضرر
0.981705

12%

خرید ALCXUSDT
قیمت ورود
21.2
حد سود
25
حد ضرر
19.08

17.92%

خرید AVAXUSDT
قیمت ورود
16.42
حد سود
16.8999
حد ضرر
15.1156

2.92%

خرید REIUSDT
قیمت ورود
0.039
حد سود
0.0416
حد ضرر
0.0379

6.67%

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.4935
حد سود
0.5138
حد ضرر
0.44433

4.11%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20797.42
حد سود
20284
حد ضرر
22877.2

2.47%

خرید AKROUSDT
قیمت ورود
0.00464
حد سود
0.0057
حد ضرر
0.004176

-10%

خرید LUNAUSDT
قیمت ورود
1.91
حد سود
2.04252
حد ضرر
1.7371

6.94%

فروش WTCUSDT
قیمت ورود
0.2161
حد سود
0.17288
حد ضرر
0.216316

20%

فروش LTCUSDT
قیمت ورود
55.8
حد سود
53
حد ضرر
61.3462

5.02%

خرید API3USDT
قیمت ورود
1.8
حد سود
1.86992
حد ضرر
1.63618

-9.1%

فروش KAVAUSDT
قیمت ورود
1.788
حد سود
1.76
حد ضرر
1.96501

1.57%