سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
107.5613
حد سود
108.616
حد ضرر
106.78

-0.73%

خرید USD
قیمت ورود
107.7846
حد سود
118.571
حد ضرر
102.402

-1.42%

فروش USD
قیمت ورود
107.7385
حد سود
107.602
حد ضرر
107.951

-0.2%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
0
حد ضرر
118.749

1.57%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
97.1583
حد ضرر
110.113

1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
118.749
حد ضرر
102.556

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
113.891
حد ضرر
104.175

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
110.113
حد ضرر
98.2379

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
109.897
حد ضرر
97.1583

-1.57%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
107.241
حد ضرر
108.31

0.66%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
110.976
حد ضرر
107.09

-0.8%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
143.578
حد ضرر
97.2663

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
113.351
حد ضرر
102.556

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
113.351
حد ضرر
102.556

-1.57%

خرید USD
قیمت ورود
108.0678
حد سود
111.293
حد ضرر
106.971

-1.01%