سیگنال ها

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2897
حد سود
0.31856
حد ضرر
0.278016

0.21%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
25730.4
حد سود
26827.41
حد ضرر
24622.75

4.26%

فروش TRXUSDT
قیمت ورود
0.0788
حد سود
0.07824
حد ضرر
0.07904

-0.3%

فروش XAU
قیمت ورود
1964
حد سود
1956
حد ضرر
1966

-0.1%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.5
حد سود
1956
حد ضرر
1966

-0.13%

فروش XAU
قیمت ورود
1963
حد سود
1956
حد ضرر
1966

-0.15%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.8
حد سود
1956
حد ضرر
1966

-0.16%

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.88976997
حد سود
0.907586
حد ضرر
0.880892

-0.01%

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3505
حد سود
0.368025
حد ضرر
0.34349

-2%

خرید XAU
قیمت ورود
1961.69995117
حد سود
1980
حد ضرر
1956.01

-0.29%

خرید XAU
قیمت ورود
1961.43994141
حد سود
1980
حد ضرر
1956.07

-0.27%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.2199707
حد سود
1765.14
حد ضرر
1963.23

-0.1%

فروش OGUSDT
قیمت ورود
4.234
حد سود
3.8106
حد ضرر
4.31868

-2%

فروش DAX
قیمت ورود
15946.58007812
حد سود
15548.9
حد ضرر
16075.2

0.03%

خرید NFX
قیمت ورود
403.51000977
حد سود
423.686
حد ضرر
399.475

-1%