سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
68.93800354
حد سود
68.2486
حد ضرر
69.2138

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
68.90799713
حد سود
68.2189
حد ضرر
69.1836

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
68.88800049
حد سود
68.1892
حد ضرر
69.1535

-0.39%

فروش WTI
قیمت ورود
69.43099976
حد سود
69.0838
حد ضرر
76.3741

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
69.41100311
حد سود
69.0639
حد ضرر
76.3521

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
69.35099792
حد سود
69.0042
حد ضرر
76.2861

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
69.36100006
حد سود
69.0142
حد ضرر
76.2971

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.92099762
حد سود
70.5664
حد ضرر
78.0131

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.92099762
حد سود
70.5664
حد ضرر
78.0131

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.04599762
حد سود
70.6908
حد ضرر
78.1506

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.0510025
حد سود
70.6957
حد ضرر
78.1561

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
76.53600311
حد سود
77.2963
حد ضرر
76.2249

-0.41%

خرید BRN
قیمت ورود
76.53600311
حد سود
77.3014
حد ضرر
76.2299

-0.4%

خرید BRN
قیمت ورود
76.59200287
حد سود
77.3731
حد ضرر
76.3006

-0.38%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.836
حد سود
0.917775
حد ضرر
0.801696

-4.1%