سیگنال ها

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.444
حد سود
3.49566
حد ضرر
3.0996

1.5%

فروش WTI
قیمت ورود
76.31099701
حد سود
75.7005
حد ضرر
83.9421

0.8%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.272
حد سود
3.22292
حد ضرر
3.5992

1.5%

فروش WTI
قیمت ورود
76.14299774
حد سود
75.6861
حد ضرر
83.7573

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
75.98300171
حد سود
75.6791
حد ضرر
83.5813

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
75.97299957
حد سود
75.6542
حد ضرر
83.5538

0.42%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.273
حد سود
3.22391
حد ضرر
3.6003

1.5%

فروش WTI
قیمت ورود
75.53299713
حد سود
74.4755
حد ضرر
75.8351

-0.4%

فروش GBPCAD
قیمت ورود
1.71
حد سود
1.67
حد ضرر
1.7256

-0.91%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.324
حد سود
3.37386
حد ضرر
2.9916

1.5%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.339
حد سود
3.38909
حد ضرر
3.0051

1.23%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.284
حد سود
3.23277
حد ضرر
3.6102

1.56%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.282
حد سود
3.23277
حد ضرر
3.6102

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.297
حد سود
3.24755
حد ضرر
3.6267

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.471
حد سود
3.37904
حد ضرر
3.7928

2.65%