سیگنال ها

فروش CHZ
قیمت ورود
0.2663
حد سود
0.25004
حد ضرر
0.274512
0.274512

-3.08%

فروش SANTOS
قیمت ورود
17.243
حد سود
13.7944
حد ضرر
17.2602
17.2602

-0.1%

خرید MANA
قیمت ورود
0.7007
حد سود
0.713491
حد ضرر
0.698148
0.698148

-0.36%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.169
حد سود
20.6004
حد ضرر
17.1498
17.1498

-0.11%

خرید AVAX
قیمت ورود
17.34
حد سود
17.6521
حد ضرر
17.288
17.288

-0.3%

خرید ONE
قیمت ورود
0.01902
حد سود
0.0193693
حد ضرر
0.0189397
0.0193693

1.84%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.2665
حد سود
0.27183
حد ضرر
0.266234
0.266234

-0.1%

فروش XRP
قیمت ورود
0.4876
حد سود
0.47824
حد ضرر
0.488537
0.488537

-0.19%

فروش SANTOS
قیمت ورود
17.428
حد سود
16.9284
حد ضرر
17.4695
16.9284

2.87%

فروش SANTOS
قیمت ورود
17.461
حد سود
16.6098
حد ضرر
17.5015
16.6098

4.87%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.606
حد سود
18.4853
حد ضرر
17.5874
17.5874

-0.11%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.232
حد سود
18.0936
حد ضرر
17.2148
17.2148

-0.1%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.048
حد سود
18.733
حد ضرر
17.013
17.013

-0.21%

خرید LAZIO
قیمت ورود
6.744
حد سود
7.4184
حد ضرر
6.73726
6.73726

-0.1%

خرید LAZIO
قیمت ورود
6.7357
حد سود
6.84379
حد ضرر
6.70289
6.70289

-0.49%