سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
107.6079
حد سود
106.897
حد ضرر
107.876

-0.25%

خرید USD
قیمت ورود
106.6747
حد سود
109.875
حد ضرر
106.568

-0.1%

فروش USD
قیمت ورود
106.6762
حد سود
105.07
حد ضرر
106.991

-0.3%

خرید USD
قیمت ورود
106.6463
حد سود
108.779
حد ضرر
105.58

2%

خرید USD
قیمت ورود
105.9583
حد سود
106.99
حد ضرر
105.7

0.52%

فروش USD
قیمت ورود
106.139
حد سود
99
حد ضرر
107.5

0.45%

فروش USD
قیمت ورود
106.151
حد سود
100
حد ضرر
107.6

0.46%

فروش USD
قیمت ورود
106.1562
حد سود
101
حد ضرر
107.5

0.46%

خرید USD
قیمت ورود
105.9301
حد سود
106.8
حد ضرر
105.674

-0.24%

فروش USD
قیمت ورود
106.5154
حد سود
102
حد ضرر
107.51

0.8%

فروش USD
قیمت ورود
106.3311
حد سود
104.3
حد ضرر
107.7

0.63%

فروش USD
قیمت ورود
106.3858
حد سود
105.1
حد ضرر
107.4

1.21%

فروش USD
قیمت ورود
106.7232
حد سود
104.588
حد ضرر
107.79

0.99%

فروش USD
قیمت ورود
106.6948
حد سود
105.07
حد ضرر
107.65

0.41%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
105.07
حد ضرر
107.65

0.26%