سیگنال ها

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2440033
حد سود
108.647
حد ضرر
107.954

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2559967
حد سود
108.648
حد ضرر
107.955

0.36%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.23899841
حد سود
108.638
حد ضرر
107.946

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.2440033
حد سود
108.645
حد ضرر
107.919

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.24299622
حد سود
108.643
حد ضرر
107.918

0.37%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.24900055
حد سود
108.655
حد ضرر
107.962

0.38%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.25499725
حد سود
108.661
حد ضرر
107.968

0.38%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.26699829
حد سود
108.676
حد ضرر
108.004

0.38%

خرید CADJPY
قیمت ورود
108.27999878
حد سود
108.689
حد ضرر
107.997

0.38%

خرید XAU
قیمت ورود
2043.04003906
حد سود
2046
حد ضرر
2040

0.14%

فروش NAS
قیمت ورود
16027.20019531
حد سود
15600
حد ضرر
16249.8

0.59%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2995
حد سود
0.324987
حد ضرر
0.28752

8.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7595
حد سود
0.828073
حد ضرر
0.729312

9.03%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7598
حد سود
0.828182
حد ضرر
0.729408

9%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7597
حد سود
0.828182
حد ضرر
0.729408

9.01%