سیگنال ها

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.007439
حد سود
0.00705961
حد ضرر
0.00744644

-0.1%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.007439
حد سود
0.00705961
حد ضرر
0.00744644

-0.1%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27003.37
حد سود
27269.9
حد ضرر
26864.9

0.99%

فروش XAU
قیمت ورود
1964.58996582
حد سود
1955
حد ضرر
1967

0.49%

خرید XRPUSDT
قیمت ورود
0.5147
حد سود
0.556524
حد ضرر
0.489535

1.57%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
26600
حد سود
23950
حد ضرر
27541

0.63%

خرید XAU
قیمت ورود
1959.92004395
حد سود
1993.76
حد ضرر
1952.59

-0.37%

خرید XAU
قیمت ورود
1960.43005371
حد سود
1991.77
حد ضرر
1952.56

-0.4%

خرید XAU
قیمت ورود
1960.47998047
حد سود
1987.46
حد ضرر
1952.18

-0.42%

خرید AAP
قیمت ورود
178.82000732
حد سود
182.417
حد ضرر
177.052

-0.55%

خرید XAG
قیمت ورود
23.45499992
حد سود
23.6825
حد ضرر
23.251

0.97%

فروش XAU
قیمت ورود
1959.88000488
حد سود
1948
حد ضرر
1968

-0.41%

فروش XAU
قیمت ورود
1955.19995117
حد سود
1946
حد ضرر
1963

-0.4%

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3434
حد سود
0.371196
حد ضرر
0.326515

-4.92%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.937
حد سود
2.1274
حد ضرر
1.87598

9.83%