سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
73.20899963
حد سود
71.7448
حد ضرر
73.5018

-0.4%

خرید BRN
قیمت ورود
79.01599884
حد سود
80.1809
حد ضرر
78.68

-0.43%

فروش WTI
قیمت ورود
74.73999786
حد سود
74.6653
حد ضرر
82.214

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.66999817
حد سود
74.5953
حد ضرر
82.137

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.80999756
حد سود
74.7352
حد ضرر
82.291

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.83999634
حد سود
74.7652
حد ضرر
82.324

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.80999756
حد سود
74.7352
حد ضرر
82.291

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
80.31300354
حد سود
81.9193
حد ضرر
79.9918

-0.4%

خرید BRN
قیمت ورود
80.37599945
حد سود
81.9825
حد ضرر
80.0535

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
75.70700073
حد سود
75.6313
حد ضرر
83.2777

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72599792
حد سود
75.6503
حد ضرر
83.2986

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.70700073
حد سود
75.6323
حد ضرر
83.2788

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
81.34600067
حد سود
81.4424
حد ضرر
73.2249

-5.18%

خرید BRN
قیمت ورود
81.34100342
حد سود
81.4223
حد ضرر
73.2069

-5.18%

فروش WTI
قیمت ورود
75.73100281
حد سود
75.6553
حد ضرر
83.3041

0.1%