سیگنال ها

فروش BTC
قیمت ورود
18982.84
حد سود
18666
حد ضرر
19200
19200

-1.14%

فروش BTC
قیمت ورود
19085.44
حد سود
18850
حد ضرر
19250
18850

1.23%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.6337
حد سود
2.79172
حد ضرر
2.47568
2.47568

-6%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.182
حد سود
18.9002
حد ضرر
16.6665
18.9002

10%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.2636
حد سود
0.282159
حد ضرر
0.247878
0.2605

-1.18%

خرید ATOM
قیمت ورود
14.111
حد سود
16.7921
حد ضرر
13.2643
14.173

0.44%

خرید QNT
قیمت ورود
124.3
حد سود
130.82
حد ضرر
120.528
120.528

-3.03%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.06614
حد سود
0.0681139
حد ضرر
0.0647413
0.0647413

-2.11%

خرید APE
قیمت ورود
5.632
حد سود
5.84602
حد ضرر
5.46867
5.46867

-2.9%

خرید HNT
قیمت ورود
4.78
حد سود
5.2102
حد ضرر
4.6366
4.6366

-3%

فروش BTC
قیمت ورود
19202
حد سود
19000
حد ضرر
19401
19000

1.05%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.116
حد سود
22.7016
حد ضرر
18.8991
18.8991

-1.13%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.194
حد سود
23.0304
حد ضرر
19.1728
19.1728

-0.11%

فروش SANTOS
قیمت ورود
19.029
حد سود
13.5093
حد ضرر
19.3183
19.3183

-1.52%

خرید CVX
قیمت ورود
4.816
حد سود
7.224
حد ضرر
4.76784
4.76784

-1%