سیگنال ها

فروش HDP
قیمت ورود
288.2
حد سود
276.672
حد ضرر
288.776

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.94000244
حد سود
276.422
حد ضرر
288.516

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.94000244
حد سود
276.422
حد ضرر
288.516

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.95001221
حد سود
282.191
حد ضرر
288.526

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
283.51998901
حد سود
279.267
حد ضرر
284.654

-0.4%

فروش BAC
قیمت ورود
184.53999329
حد سود
181.772
حد ضرر
185.278

-0.4%

فروش TSL
قیمت ورود
198.08000183
حد سود
197.288
حد ضرر
201.051

0.4%

فروش TSL
قیمت ورود
197.66999817
حد سود
194.705
حد ضرر
198.461

-0.4%

فروش IBM
قیمت ورود
137.16
حد سود
134.417
حد ضرر
137.297

-0.1%

فروش IBM
قیمت ورود
137.14
حد سود
133.026
حد ضرر
137.277

-0.1%

فروش IBM
قیمت ورود
137.16
حد سود
134.417
حد ضرر
137.297

-0.1%

فروش AAP
قیمت ورود
173.49000549
حد سود
172.97
حد ضرر
190.839

0.26%

فروش DIS
قیمت ورود
82.77999878
حد سود
81.5678
حد ضرر
83.0584

-0.34%

فروش AMZ
قیمت ورود
131.42999268
حد سود
128
حد ضرر
134

2.61%

فروش JNJ
قیمت ورود
157.33999634
حد سود
154.98
حد ضرر
157.812

-0.3%