سیگنال ها

فروش GBPJPY
قیمت ورود
183.19400024
حد سود
179.542
حد ضرر
183.847

-0.36%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
182.72399902
حد سود
180.897
حد ضرر
183.181

-0.25%

فروش EURJPY
قیمت ورود
157.13900757
حد سود
156.885
حد ضرر
157.31

-0.11%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
182.33099365
حد سود
180.143
حد ضرر
183.151

-0.45%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
182.33000183
حد سود
179.596
حد ضرر
183.097

-0.42%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
182.32299805
حد سود
176.859
حد ضرر
183.241

-0.5%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.09095
حد سود
1.07459
حد ضرر
1.0964

-0.5%

فروش CADJPY
قیمت ورود
108.92700195
حد سود
108.046
حد ضرر
109.902

0.81%

فروش EURJPY
قیمت ورود
156.45100403
حد سود
155.552
حد ضرر
157.017

-0.36%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
182.15800476
حد سود
181.16
حد ضرر
182.617

-0.25%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.0939
حد سود
1.09113
حد ضرر
1.095

-0.1%

فروش USDJPY
قیمت ورود
141.8500061
حد سود
141.562
حد ضرر
142

0.2%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.0926
حد سود
1.08927
حد ضرر
1.09394

-0.12%

فروش CHFJPY
قیمت ورود
157.23800659
حد سود
155.98
حد ضرر
157.6

-0.23%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.09385
حد سود
1.091
حد ضرر
1.09524

-0.13%