سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
106
حد سود
106.6
حد ضرر
105.629
106.6

0.57%

خرید USD
قیمت ورود
106.65579987
حد سود
107.544
حد ضرر
106.329
106.329

-0.31%

خرید USD
قیمت ورود
112.05500031
حد سود
116.668
حد ضرر
111.677
111.677

-0.34%

خرید USD
قیمت ورود
112.27230072
حد سود
112.966
حد ضرر
111.788
111.788

-0.43%

فروش USD
قیمت ورود
111.76470184
حد سود
111.22
حد ضرر
112.001
112.001

-0.21%

فروش USD
قیمت ورود
111.48449707
حد سود
111.113
حد ضرر
111.601
111.601

-0.1%

خرید USD
قیمت ورود
110.21109772
حد سود
110.5
حد ضرر
110
110

-0.19%

خرید USD
قیمت ورود
109.6812973
حد سود
219.348
حد ضرر
109.564
109.564

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
109.61029816
حد سود
110.708
حد ضرر
108.625
110.708

1%

فروش USD
قیمت ورود
108.19270325
حد سود
107.83
حد ضرر
108.315
108.315

-0.11%

فروش USD
قیمت ورود
109.2728
حد سود
109.05
حد ضرر
109.41
109.41

-0.13%

فروش USD
قیمت ورود
108.7871
حد سود
106.613
حد ضرر
109.115
109.115

-0.3%

فروش USD
قیمت ورود
108.1743
حد سود
107.4
حد ضرر
108.46
108.46

-0.26%

فروش USD
قیمت ورود
108.58
حد سود
107.365
حد ضرر
109.677
109.677

-1.01%

خرید USD
قیمت ورود
109.066
حد سود
116.464
حد ضرر
106.352
106.352

-2.49%