سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1974.16003418
حد سود
1934.73
حد ضرر
1993.95

2%

خرید DOW
قیمت ورود
33298.1015625
حد سود
33964.6
حد ضرر
32965.6

-1%

فروش XAU
قیمت ورود
1973.98999023
حد سود
1934.49
حد ضرر
1993.71

2%

فروش XAU
قیمت ورود
1974.80004883
حد سود
1935.07
حد ضرر
1994.31

2.01%

فروش XAU
قیمت ورود
1974.56005859
حد سود
1935.07
حد ضرر
1984.43

-0.5%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.24247003
حد سود
1.22755
حد ضرر
1.24867

-0.5%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.08100998
حد سود
1.06482
حد ضرر
1.08861

1.5%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.35093999
حد سود
1.39423
حد ضرر
1.33749

-0.55%

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
6.97
حد سود
7.667
حد ضرر
6.6912

10%

خرید GALUSDT
قیمت ورود
1.425
حد سود
1.5675
حد ضرر
1.38225

-3%

خرید OPUSDT
قیمت ورود
1.709
حد سود
1.8788
حد ضرر
1.65676

-3.06%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3805
حد سود
0.41855
حد ضرر
0.369085

-3%

خرید GALAUSDT
قیمت ورود
0.03442
حد سود
0.037796
حد ضرر
0.0333292

-3.17%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
62.9
حد سود
66.045
حد ضرر
61.642

5%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8539
حد سود
0.93929
حد ضرر
0.81073

-2.38%