سیگنال ها

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1902.68
حد سود
1864.83
حد ضرر
1912.4

-0.51%

خرید WTI
قیمت ورود
71.92199707
حد سود
73.3604
حد ضرر
71.5624

2%

خرید DODOUSDT
قیمت ورود
0.1294
حد سود
0.13587
حد ضرر
0.128882

-0.4%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1907.4
حد سود
1850.36
حد ضرر
1913.31

-0.31%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
64.1
حد سود
67.305
حد ضرر
63.991

-0.17%

خرید WTI
قیمت ورود
67.88300323
حد سود
70.0029
حد ضرر
67.2844

2.92%

خرید WTI
قیمت ورود
68.02799988
حد سود
70.0688
حد ضرر
67.3477

2.78%

خرید WTI
قیمت ورود
67.9980011
حد سود
70.1224
حد ضرر
67.3992

2.84%

خرید WTI
قیمت ورود
68.07499695
حد سود
70.1172
حد ضرر
67.4623

2.71%

خرید WTI
قیمت ورود
67.98500061
حد سود
69.4341
حد ضرر
67.3939

2.13%

خرید WTI
قیمت ورود
68.01000214
حد سود
69.5701
حد ضرر
67.3939

2.29%

خرید WTI
قیمت ورود
67.99500275
حد سود
69.3355
حد ضرر
67.4322

1.97%

خرید WTI
قیمت ورود
67.98500061
حد سود
69.3549
حد ضرر
67.451

2.02%

خرید WTI
قیمت ورود
67.99500275
حد سود
69.3661
حد ضرر
67.3259

2.02%

خرید WTI
قیمت ورود
68.47299957
حد سود
69.8782
حد ضرر
67.8229

-0.95%