سیگنال ها

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
43048.55
حد سود
47141.6
حد ضرر
40468.6

9.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7871
حد سود
0.86581
حد ضرر
0.739874

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7873
حد سود
0.86603
حد ضرر
0.747935

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7352
حد سود
0.80872
حد ضرر
0.705792

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7353
حد سود
0.80883
حد ضرر
0.705888

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7354
حد سود
0.80894
حد ضرر
0.705984

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.33
حد سود
45.463
حد ضرر
39.2635

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.48
حد سود
45.628
حد ضرر
39.406

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.55
حد سود
45.705
حد ضرر
39.4725

-5%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.56
حد سود
2.81417
حد ضرر
2.43485

-4.89%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.565
حد سود
2.8204
حد ضرر
2.4358

-5.04%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.568
حد سود
2.82076
حد ضرر
2.44055

-4.96%