سیگنال ها

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.823888
حد ضرر
0.776356

3.96%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08934
حد سود
0.0929136
حد ضرر
0.0875532

4%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.20565
حد ضرر
2.99194

-2%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.2067
حد ضرر
2.99292

-1.97%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08936
حد سود
0.0929344
حد ضرر
0.0875728

4%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7929
حد سود
0.832125
حد ضرر
0.77665

4.95%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.83265
حد ضرر
0.77714

5.07%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.0894
حد سود
0.093891
حد ضرر
0.0876316

5.02%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919809
حد ضرر
0.0883052

-1.52%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919604
حد ضرر
0.0882856

-1.54%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08962
حد سود
0.0919501
حد ضرر
0.0882757

-1.5%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08959
حد سود
0.0920027
حد ضرر
0.0883348

-1.4%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
99.21
حد سود
103.126
حد ضرر
97.1768

-2.05%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08858
حد سود
0.0903516
حد ضرر
0.0876942

2%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08862
حد سود
0.0903924
حد ضرر
0.0877338

2%