سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
2018.29003906
حد سود
2035
حد ضرر
2011
$-412.81

-0.36%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
28017.81
حد سود
27350
حد ضرر
28265
$-86.69

-0.88%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
28002.9
حد سود
27350
حد ضرر
28260
$-103.71

-0.92%

خرید OGUSDT
قیمت ورود
10.285
حد سود
11.2
حد ضرر
9.79
$-96.26

-4.81%

خرید OGUSDT
قیمت ورود
10.18
حد سود
11.2
حد ضرر
9.79
$-76.62

-3.83%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
28478.7
حد سود
28100
حد ضرر
28650
$96.62

1.06%

خرید XAU
قیمت ورود
1981.07995605
حد سود
1991.6
حد ضرر
1976.14
$53.1

0.53%

خرید XAU
قیمت ورود
1982.06005859
حد سود
1991.6
حد ضرر
1976.14
$72.2

0.48%

خرید IDEXUSDT
قیمت ورود
0.07888
حد سود
0.0950025
حد ضرر
0.0744
$817.59

20.44%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
2.409
حد سود
2.76
حد ضرر
2.312
$0.12

0.17%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
29353.22
حد سود
31000
حد ضرر
29180
$-35.41

-0.59%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
29387.33
حد سود
29850
حد ضرر
29180
$-42.33

-0.71%

خرید IDEXUSDT
قیمت ورود
0.08231
حد سود
0.0905
حد ضرر
0.08
$-42.1

-2.81%

خرید IDEXUSDT
قیمت ورود
0.08314
حد سود
0.0905
حد ضرر
0.08
$-151.07

-3.78%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
29497.95
حد سود
29850
حد ضرر
29300
$-29.7

-0.67%