سیگنال ها

خرید DOTUSDT
قیمت ورود
6.207
حد سود
6.238
حد ضرر
6.189

-0.29%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
21752.53
حد سود
22230.44
حد ضرر
21507.89

-1.12%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
18.53
حد سود
10.0896
حد ضرر
20.3645

45.55%

فروش VETUSDT
قیمت ورود
0.03171
حد سود
0.0210015
حد ضرر
0.0345639

33.77%

خرید THETAUSDT
قیمت ورود
1.557
حد سود
1.99903
حد ضرر
1.41687

-9%

فروش LOKAUSDT
قیمت ورود
0.8026
حد سود
0.6875
حد ضرر
0.874834

-9%

فروش STXUSDT
قیمت ورود
0.438
حد سود
0.386
حد ضرر
0.47633

-8.75%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22428
حد سود
1.205
حد ضرر
1.24874

1.57%

فروش ILVUSDT
قیمت ورود
110.5
حد سود
104
حد ضرر
120.445

5.88%

فروش OGNUSDT
قیمت ورود
0.2103
حد سود
0.1974
حد ضرر
0.229227

-9%

فروش WOOUSDT
قیمت ورود
0.1986
حد سود
0.123702
حد ضرر
0.216256

-8.89%

فروش DODOUSDT
قیمت ورود
0.168
حد سود
0.152006
حد ضرر
0.18312

-9%

خرید PUNDIXUSDT
قیمت ورود
0.754
حد سود
1.2
حد ضرر
0.68523

-9.12%

فروش LSKUSDT
قیمت ورود
1.573
حد سود
1.27901
حد ضرر
1.71457

18.69%

فروش ALICEUSDT
قیمت ورود
2.866
حد سود
2.65993
حد ضرر
3.12394

7.19%