سیگنال ها

فروش AXS
قیمت ورود
18.53
حد سود
10.0896
حد ضرر
20.3645
10.0896

45.55%

فروش VET
قیمت ورود
0.03171
حد سود
0.0210015
حد ضرر
0.0345639
0.0210015

33.77%

خرید THETA
قیمت ورود
1.557
حد سود
1.99903
حد ضرر
1.41687
1.41687

-9%

فروش LOKA
قیمت ورود
0.8026
حد سود
0.6875
حد ضرر
0.874834
0.874834

-9%

فروش STX
قیمت ورود
0.438
حد سود
0.386
حد ضرر
0.47633
0.47633

-8.75%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22428
حد سود
1.205
حد ضرر
1.24874
1.205

1.57%

فروش ILV
قیمت ورود
110.5
حد سود
104
حد ضرر
120.445
104

5.88%

فروش OGN
قیمت ورود
0.2103
حد سود
0.1974
حد ضرر
0.229227
0.229227

-9%

فروش WOO
قیمت ورود
0.1986
حد سود
0.123702
حد ضرر
0.216256
0.216256

-8.89%

فروش DODO
قیمت ورود
0.168
حد سود
0.152006
حد ضرر
0.18312
0.18312

-9%

خرید PUNDIX
قیمت ورود
0.754
حد سود
1.2
حد ضرر
0.68523
0.68523

-9.12%

فروش LSK
قیمت ورود
1.573
حد سود
1.27901
حد ضرر
1.71457
1.27901

18.69%

فروش ALICE
قیمت ورود
2.866
حد سود
2.65993
حد ضرر
3.12394
2.65993

7.19%

فروش ALPHA
قیمت ورود
0.163
حد سود
0.1519
حد ضرر
0.17767
0.1519

6.81%

فروش THETA
قیمت ورود
1.385
حد سود
1.24498
حد ضرر
1.50965
1.50965

-9%