سیگنال ها

خرید TRBUSDT
قیمت ورود
18.98
حد سود
22.776
حد ضرر
17.082

-10%

خرید CLVUSDT
قیمت ورود
0.10187
حد سود
0.110635
حد ضرر
0.100485

-1.36%

خرید CLVUSDT
قیمت ورود
0.103
حد سود
0.11098
حد ضرر
0.101646

-1.31%

فروش CLVUSDT
قیمت ورود
0.1032
حد سود
0.0968482
حد ضرر
0.10406

-0.83%

فروش CLVUSDT
قیمت ورود
0.10511
حد سود
0.097796
حد ضرر
0.106406

-1.23%

فروش CLVUSDT
قیمت ورود
0.10643
حد سود
0.0979156
حد ضرر
0.106536

-0.1%

فروش CLVUSDT
قیمت ورود
0.10287
حد سود
0.09522
حد ضرر
0.103604

-0.71%

فروش CLVUSDT
قیمت ورود
0.1071
حد سود
0.098532
حد ضرر
0.107207

-0.1%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.587
حد سود
0.55178
حد ضرر
0.60461

5.45%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.598
حد سود
0.55108
حد ضرر
0.607985

-1.67%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.601
حد سود
0.54873
حد ضرر
0.603603

-0.43%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20333.94
حد سود
18301.8
حد ضرر
20355.6

-0.11%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.597
حد سود
0.5373
حد ضرر
0.597597

-0.1%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.583
حد سود
0.54219
حد ضرر
0.583583

-0.1%

فروش VGXUSDT
قیمت ورود
0.579
حد سود
0.53847
حد ضرر
0.579579

-0.1%