سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1961.52001953
حد سود
1970
حد ضرر
1955.01

0.43%

خرید WTI
قیمت ورود
69.63300323
حد سود
71.515
حد ضرر
69.041
$-850.18

-0.85%

فروش XAU
قیمت ورود
2010.85998535
حد سود
1984
حد ضرر
2018
$-353.82

-0.36%

فروش XAU
قیمت ورود
2012.85998535
حد سود
1985
حد ضرر
2018
$5.52

0.06%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
40.04
حد سود
47.22
حد ضرر
39.45
$-22.1

-1.47%

خرید AAP
قیمت ورود
168.74000549
حد سود
170.65
حد ضرر
168
$5.92

0.01%

خرید XAU
قیمت ورود
1987.57995605
حد سود
2004
حد ضرر
1980
$345.4

0.69%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.35912001
حد سود
1.35238
حد ضرر
1.36085
$-31.78

-0.13%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.24717999
حد سود
1.23313
حد ضرر
1.25269
$34.73

0.14%

فروش DAX
قیمت ورود
15855.98046875
حد سود
15527.1
حد ضرر
16012.1
$159.47

0.63%

فروش SAP
قیمت ورود
4158
حد سود
4111
حد ضرر
4188.9
$285.82

1.13%

خرید XAG
قیمت ورود
25.03199959
حد سود
25.6
حد ضرر
24.85
$-363.53

-0.73%

فروش NAS
قیمت ورود
13263.15039062
حد سود
13185
حد ضرر
13295
$29.64

0.59%

فروش DOW
قیمت ورود
33959.30078125
حد سود
33358
حد ضرر
34189
$-33.59

-0.68%

فروش DAX
قیمت ورود
15866.6796875
حد سود
15720
حد ضرر
15925
$-183.11

-0.37%