سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
2043.04003906
حد سود
2046
حد ضرر
2040

0.14%

فروش NAS
قیمت ورود
16027.20019531
حد سود
15600
حد ضرر
16249.8

-1.39%

خرید SAP
قیمت ورود
4173.10009766
حد سود
4249.84
حد ضرر
4130

-1.03%

خرید NAS
قیمت ورود
14488.59960938
حد سود
14780.3
حد ضرر
14360

-0.89%

خرید GOO
قیمت ورود
126.80999756
حد سود
131
حد ضرر
124.6

-1.74%

فروش AMZ
قیمت ورود
131.42999268
حد سود
128
حد ضرر
134

2.61%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.82995605
حد سود
1953
حد ضرر
1934.99

0.47%

فروش NAS
قیمت ورود
15165
حد سود
14950
حد ضرر
15330

1.42%

فروش AMZ
قیمت ورود
131.72000122
حد سود
128
حد ضرر
134.005

2.82%

فروش AMZ
قیمت ورود
129.66999817
حد سود
126
حد ضرر
132.998

-2.57%

فروش AAP
قیمت ورود
178.82000732
حد سود
174
حد ضرر
182.999

2.7%

فروش XAU
قیمت ورود
1929.55004883
حد سود
1925
حد ضرر
1933.92

0.24%

فروش NAS
قیمت ورود
15190.70019531
حد سود
15090
حد ضرر
15260

0.66%

فروش SAP
قیمت ورود
4356.39990234
حد سود
4280
حد ضرر
4405.17

1.75%

فروش NAS
قیمت ورود
15387.54980469
حد سود
15300
حد ضرر
15455

-0.44%