سیگنال ها

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.45
حد سود
4.00945
حد ضرر
4.52

-1.57%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.3
حد سود
3.888
حد ضرر
4.46

-3.72%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
3.75
حد سود
3.51
حد ضرر
3.78

-0.8%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.84
حد سود
3.9732
حد ضرر
3.82

-0.52%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.8
حد سود
4.169
حد ضرر
3.73997

-1.58%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.97
حد سود
4.05019
حد ضرر
3.96008

-0.25%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.04
حد سود
4.36
حد ضرر
3.98

-1.49%

فروش WAVESUSDT
قیمت ورود
1.695
حد سود
1.66004
حد ضرر
1.70792

-0.76%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.98
حد سود
4.378
حد ضرر
3.95

-0.75%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.97
حد سود
4.367
حد ضرر
3.91

-1.51%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.04
حد سود
4.444
حد ضرر
3.98

-1.49%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
27493.93
حد سود
25930
حد ضرر
27680

-0.68%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
26849.57
حد سود
27986
حد ضرر
26785.9

-0.24%