سیگنال ها

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3271
حد سود
0.359595
حد ضرر
0.32095

-1.88%

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
6.297
حد سود
6.83287
حد ضرر
6.04386

-1.06%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.006592
حد سود
0.00661178
حد ضرر
0.00619648

0.3%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
259.1
حد سود
284.9
حد ضرر
251.23

-0.39%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.961
حد سود
2.156
حد ضرر
1.9012

-0.31%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2977
حد سود
0.32722
حد ضرر
0.288575

-3.07%

خرید TWTUSDT
قیمت ورود
0.9389
حد سود
1.03279
حد ضرر
0.910733

-3%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06797
حد سود
0.074756
حد ضرر
0.0659212

-1.18%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.957
حد سود
3.2527
حد ضرر
2.83872

-2.5%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.956
حد سود
3.2494
حد ضرر
2.83584

-2.47%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
90.34
حد سود
93.95
حد ضرر
87.5

-3.14%

خرید ALGOUSDT
قیمت ورود
0.1341
حد سود
0.14751
حد ضرر
0.130077

-3%

خرید FLOWUSDT
قیمت ورود
0.661
حد سود
0.7271
حد ضرر
0.644475

-2.5%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8034
حد سود
0.88366
حد ضرر
0.783315

-2.5%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1877.9
حد سود
1816.33
حد ضرر
1919.34

2.58%