سیگنال ها

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.08645
حد ضرر
0.0943

-1.4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.0865
حد ضرر
0.09425

-1.34%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.823888
حد ضرر
0.776356

3.96%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08934
حد سود
0.0929136
حد ضرر
0.0875532

4%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.20565
حد ضرر
2.99194

-2%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.2067
حد ضرر
2.99292

-1.97%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08936
حد سود
0.0929344
حد ضرر
0.0875728

4%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7929
حد سود
0.832125
حد ضرر
0.77665

4.95%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.83265
حد ضرر
0.77714

5.07%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.0894
حد سود
0.093891
حد ضرر
0.0876316

5.02%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.552
حد سود
3.69824
حد ضرر
3.52044

-0.89%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
41460.28
حد سود
40233
حد ضرر
42322

-2.08%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919809
حد ضرر
0.0883052

-1.52%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919604
حد ضرر
0.0882856

-1.54%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08962
حد سود
0.0919501
حد ضرر
0.0882757

-1.5%