سیگنال ها

خرید MSF
قیمت ورود
334.29998779
حد سود
337.25
حد ضرر
332.3

0.88%

خرید MSF
قیمت ورود
334.14001465
حد سود
337.25
حد ضرر
332.38

0.93%

فروش XAU
قیمت ورود
1965.7199707
حد سود
1956.74
حد ضرر
1968.54

0.46%

فروش XAU
قیمت ورود
1975.84997559
حد سود
1957.8
حد ضرر
1981.4

0.91%

خرید NAS
قیمت ورود
14533.15039062
حد سود
14570
حد ضرر
14494

0.25%

فروش XAU
قیمت ورود
1973.56994629
حد سود
1965
حد ضرر
1976.08

-0.13%

فروش USDJPY
قیمت ورود
139.19900513
حد سود
138.242
حد ضرر
139.5

-0.22%

خرید XAU
قیمت ورود
1979.55004883
حد سود
1997.06
حد ضرر
1976.5

-0.15%

خرید XAU
قیمت ورود
1979.0300293
حد سود
1997.06
حد ضرر
1976.5

-0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1978.44995117
حد سود
1997.06
حد ضرر
1973.72

-0.24%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.04
حد سود
4.36
حد ضرر
3.98

-1.49%

فروش XAU
قیمت ورود
1968.59997559
حد سود
1909.19
حد ضرر
1973.78

-0.26%

فروش XAU
قیمت ورود
1968.92004395
حد سود
1935.67
حد ضرر
1973.88

-0.25%

فروش XAU
قیمت ورود
1969.18005371
حد سود
1935.74
حد ضرر
1973.76

-0.23%

فروش WAVESUSDT
قیمت ورود
1.695
حد سود
1.66004
حد ضرر
1.70792

-0.76%