سیگنال ها

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.7648
حد سود
8.5448
حد ضرر
7.75635
7.75635

-0.11%

خرید VGX
قیمت ورود
0.677
حد سود
1.354
حد ضرر
0.676323
0.676323

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.926
حد سود
19.5471
حد ضرر
21.9872
21.9872

-0.28%

خرید SAND
قیمت ورود
0.8918
حد سود
0.900718
حد ضرر
0.882882
0.882882

-1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.878
حد سود
19.5106
حد ضرر
21.9439
21.9439

-0.3%

خرید SANTOS
قیمت ورود
22
حد سود
24.42
حد ضرر
21.978
21.978

-0.1%

خرید SANTOS
قیمت ورود
22.001
حد سود
24.2011
حد ضرر
21.979
21.979

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.836
حد سود
19.4572
حد ضرر
21.8839
21.8839

-0.22%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.863
حد سود
19.6848
حد ضرر
21.8939
21.8939

-0.14%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.857
حد سود
19.6929
حد ضرر
21.9029
21.9029

-0.21%

خرید FOR
قیمت ورود
0.02015
حد سود
0.022165
حد ضرر
0.0201299
0.0201299

-0.1%

فروش SOL
قیمت ورود
33.72
حد سود
31.0316
حد ضرر
33.9998
32.42

3.86%

فروش ETH
قیمت ورود
1331.58
حد سود
1307.35
حد ضرر
1335.97
1307.35

1.82%

فروش ETH
قیمت ورود
1331.23
حد سود
1224.92
حد ضرر
1342.09
1306.57

1.85%

فروش ETC
قیمت ورود
29.23
حد سود
28.6932
حد ضرر
29.3423
28.6932

1.84%