سیگنال ها

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
6.297
حد سود
6.83287
حد ضرر
6.04386

-1.38%

خرید XAU
قیمت ورود
1942.31005859
حد سود
1955
حد ضرر
1931

-0.01%

خرید NKE
قیمت ورود
107.90000153
حد سود
115.5
حد ضرر
104.5

-0.76%

خرید XAU
قیمت ورود
1941.51000977
حد سود
1970
حد ضرر
1932

0.03%

خرید XAU
قیمت ورود
1948.72998047
حد سود
1965
حد ضرر
1945

-0.19%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.006592
حد سود
0.00661178
حد ضرر
0.00619648

0.3%

خرید MSF
قیمت ورود
326.1499939
حد سود
338
حد ضرر
316

-0.84%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.08996582
حد سود
1974.05
حد ضرر
1948.86

-0.42%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
259.1
حد سود
284.9
حد ضرر
251.23

-0.39%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.961
حد سود
2.156
حد ضرر
1.9012

-0.56%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.60998535
حد سود
1962
حد ضرر
1953.48

-0.21%

فروش XAU
قیمت ورود
1959.91003418
حد سود
1763.84
حد ضرر
1961.78

0.91%

خرید CADJPY
قیمت ورود
104.44100189
حد سود
107
حد ضرر
103.8

0.29%

فروش TSL
قیمت ورود
230.52000427
حد سود
225.91
حد ضرر
230.751

1.8%

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%