سیگنال ها

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.4584
حد سود
0.47
حد ضرر
0.4492

-2.01%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7352
حد سود
0.80872
حد ضرر
0.705792

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7353
حد سود
0.80883
حد ضرر
0.705888

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7354
حد سود
0.80894
حد ضرر
0.705984

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2080
حد ضرر
1990

0%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.10364997
حد سود
1.11
حد ضرر
1.078

0%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2083.33
حد ضرر
2056.51

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
74.0262
حد ضرر
70.6096

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
73.3144
حد ضرر
70.7519

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
72.6026
حد ضرر
70.8231

0%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42112.15
حد سود
43325.5
حد ضرر
41642.9

2.88%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08112
حد سود
0.089199
حد ضرر
0.0786573

-3.04%