سیگنال ها

خرید WTI
قیمت ورود
72.92099762
حد سود
75.1189
حد ضرر
72.5663

-0.49%

خرید WTI
قیمت ورود
72.93099976
حد سود
77.3058
حد ضرر
72.2007

-1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.552
حد سود
3.69824
حد ضرر
3.52044

-0.89%

خرید WTI
قیمت ورود
73.44999695
حد سود
77.1225
حد ضرر
72.7155

-1%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
41460.28
حد سود
40233
حد ضرر
42322

-2.08%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919809
حد ضرر
0.0883052

-1.52%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919604
حد ضرر
0.0882856

-1.54%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08962
حد سود
0.0919501
حد ضرر
0.0882757

-1.5%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08959
حد سود
0.0920027
حد ضرر
0.0883348

-1.4%

فروش STXUSDT
قیمت ورود
1.1375
حد سود
0.57
حد ضرر
1.176

-3.38%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
99.21
حد سود
103.126
حد ضرر
97.1768

-2.05%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08858
حد سود
0.0903516
حد ضرر
0.0876942

2%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08862
حد سود
0.0903924
حد ضرر
0.0877338

2%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7986
حد سود
0.81447
حد ضرر
0.790515

1.99%

خرید BEAMUSDT
قیمت ورود
0.0652
حد سود
0.06846
حد ضرر
0.063896

0%