سیگنال ها

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.98
حد سود
4.378
حد ضرر
3.95

-0.75%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.97
حد سود
4.367
حد ضرر
3.91

-1.51%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.04
حد سود
4.444
حد ضرر
3.98

-1.49%

فروش NKE
قیمت ورود
106.58999634
حد سود
101
حد ضرر
107.86

-1.19%

فروش TSL
قیمت ورود
199.57000732
حد سود
191
حد ضرر
201.2

-0.82%

فروش TSL
قیمت ورود
199.25
حد سود
191.75
حد ضرر
201

-0.88%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.75
حد سود
117.8
حد ضرر
122

-0.21%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.90000153
حد سود
117.5
حد ضرر
122.6

-0.57%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.76999664
حد سود
117.3
حد ضرر
122.4

-0.52%

فروش XAU
قیمت ورود
1944.7199707
حد سود
1935
حد ضرر
1947.5

-0.14%

فروش XAU
قیمت ورود
1946.14001465
حد سود
1935.4
حد ضرر
1948

-0.1%

فروش XAU
قیمت ورود
1933.15002441
حد سود
1904.78
حد ضرر
1944.85

-0.61%

فروش NZDJPY
قیمت ورود
84.84600067
حد سود
83.7211
حد ضرر
85.0792

1.33%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.23456001
حد سود
1.21296
حد ضرر
1.23728

-0.22%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.23450994
حد سود
1.22067
حد ضرر
1.23733

-0.23%