سیگنال ها

خرید BEAMUSDT
قیمت ورود
0.0652
حد سود
0.06846
حد ضرر
0.063896

0%

خرید TWTUSDT
قیمت ورود
1.1834
حد سود
1.21962
حد ضرر
1.16279

3.06%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.225
حد سود
3.29664
حد ضرر
3.18998

-1.09%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.226
حد سود
3.32072
حد ضرر
3.16597

-1.86%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3081
حد سود
0.314058
حد ضرر
0.304821

-1.06%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7993
حد سود
0.815286
حد ضرر
0.791307

-1%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08749
حد سود
0.0899706
حد ضرر
0.0859446

2.84%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08752
حد سود
0.0900029
حد ضرر
0.0862466

2.84%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.205
حد سود
3.24412
حد ضرر
3.17988

1.22%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7989
حد سود
0.82
حد ضرر
0.788591

-1.29%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.309
حد سود
0.32424
حد ضرر
0.299536

4.93%

خرید UNIUSDT
قیمت ورود
6.068
حد سود
6.18936
حد ضرر
6.00732

-1%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08408
حد سود
0.085997
حد ضرر
0.0829029

2.28%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.801
حد سود
0.820037
حد ضرر
0.791981

2.38%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08412
حد سود
0.0854961
حد ضرر
0.0828385

1.64%