سیگنال ها

فروش BTC
قیمت ورود
19082.89
حد سود
17557.2
حد ضرر
19236.6
18874.32

1.09%

فروش SOL
قیمت ورود
33.82
حد سود
33.1436
حد ضرر
33.9384
33.1436

2%

فروش SOL
قیمت ورود
33.81
حد سود
33.6917
حد ضرر
34.4186
33.6917

0.35%

فروش CHZ
قیمت ورود
0.267
حد سود
0.200025
حد ضرر
0.29337
0.2543

4.76%

فروش ADA
قیمت ورود
0.4568
حد سود
0.420164
حد ضرر
0.474968
0.4439

2.82%

خرید ALGO
قیمت ورود
0.3862
حد سود
0.40551
حد ضرر
0.374614
0.374614

-3%

خرید XRP
قیمت ورود
0.5027
حد سود
0.520797
حد ضرر
0.487619
0.487619

-3%

فروش CHZ
قیمت ورود
0.268
حد سود
0.258813
حد ضرر
0.272491
0.272491

-1.68%

خرید RVN
قیمت ورود
0.04005
حد سود
0.0420525
حد ضرر
0.0390488
0.0390488

-2.5%

خرید LINK
قیمت ورود
7.84
حد سود
8.0096
حد ضرر
7.302
8.0096

2.16%

خرید REEF
قیمت ورود
0.005723
حد سود
0.0062953
حد ضرر
0.00571728
0.00571728

-0.1%

خرید REEF
قیمت ورود
0.005921
حد سود
0.00615784
حد ضرر
0.00591508
0.00591508

-0.1%

خرید REEF
قیمت ورود
0.005454
حد سود
0.00567216
حد ضرر
0.00544855
0.00567216

4%

خرید ETC
قیمت ورود
29.24
حد سود
39.24
حد ضرر
27.24
28.2

-3.56%

خرید AVA
قیمت ورود
0.774
حد سود
0.8514
حد ضرر
0.6966
0.736

-4.91%