سیگنال ها

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%

فروش TSL
قیمت ورود
229.6000061
حد سود
227.324
حد ضرر
230.538

-0.41%

فروش TSL
قیمت ورود
229.27000427
حد سود
227.462
حد ضرر
230.679

-0.61%

فروش TSL
قیمت ورود
229.42999268
حد سود
228.283
حد ضرر
229.659

-0.1%

فروش TSL
قیمت ورود
227.77000427
حد سود
226.175
حد ضرر
228.688

0.67%

فروش TSL
قیمت ورود
228.05999756
حد سود
226.482
حد ضرر
228.999

0.61%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2977
حد سود
0.32722
حد ضرر
0.288575

-3.07%

خرید XAU
قیمت ورود
1963.36999512
حد سود
1966.8
حد ضرر
1961.19

-0.11%

خرید TWTUSDT
قیمت ورود
0.9389
حد سود
1.03279
حد ضرر
0.910733

-3%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06797
حد سود
0.074756
حد ضرر
0.0659212

-1.21%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.957
حد سود
3.2527
حد ضرر
2.83872

-2.16%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.956
حد سود
3.2494
حد ضرر
2.83584

-2.13%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.90002441
حد سود
1945
حد ضرر
1966.2

-0.12%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.81994629
حد سود
1945.09
حد ضرر
1966.68

-0.2%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.84997559
حد سود
1945.23
حد ضرر
1966.62

-0.24%