سیگنال ها

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42511.1
حد سود
43853
حد ضرر
42027.5

-1.14%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
44555.99
حد سود
40180.1
حد ضرر
45537.4

9.19%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
47165.28
حد سود
51847.9
حد ضرر
44777.7

-5.06%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
46011.01
حد سود
44402.1
حد ضرر
48313.2

-5%

فروش XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
1988.86
حد ضرر
2066.83

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.9649
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.95214
حد ضرر
0.924

0%

خرید EURCHF
قیمت ورود
0.92864001
حد سود
0.94274
حد ضرر
0.924

0%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.33
حد سود
45.463
حد ضرر
39.2635

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.48
حد سود
45.628
حد ضرر
39.406

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.55
حد سود
45.705
حد ضرر
39.4725

-5%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.56
حد سود
2.81417
حد ضرر
2.43485

-4.89%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.565
حد سود
2.8204
حد ضرر
2.4358

-5.04%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.568
حد سود
2.82076
حد ضرر
2.44055

-4.96%

فروش PEOPLEUSDT
قیمت ورود
0.02981
حد سود
0.02269
حد ضرر
0.03085

-3.49%