سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1944.58996582
حد سود
1878.64
حد ضرر
1949.04

-0.23%

فروش XAU
قیمت ورود
1945.79003906
حد سود
1878.63
حد ضرر
1949.06

-0.17%

فروش XAU
قیمت ورود
1945.65002441
حد سود
1904.85
حد ضرر
1948.127

-0.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
27493.93
حد سود
25930
حد ضرر
27680

-0.68%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.23854005
حد سود
1.21021
حد ضرر
1.24489

-0.51%

خرید AUDJPY
قیمت ورود
91.59500122
حد سود
92.913
حد ضرر
91.2967

-0.33%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.35091996
حد سود
1.33226
حد ضرر
1.35252

-0.12%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
26849.57
حد سود
27986
حد ضرر
26785.9

-0.24%

خرید AUDJPY
قیمت ورود
91.40100098
حد سود
92.36
حد ضرر
91.2034

0.9%

فروش AAP
قیمت ورود
171.02999878
حد سود
167
حد ضرر
172

-0.57%

فروش AAP
قیمت ورود
170.8999939
حد سود
167.9
حد ضرر
172

-0.64%

خرید AUDJPY
قیمت ورود
91.02799988
حد سود
92.3679
حد ضرر
90.515

1.2%

فروش MSF
قیمت ورود
312.35998535
حد سود
295.24
حد ضرر
314

-0.47%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.08730996
حد سود
1.077
حد ضرر
1.09025

0.84%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34736001
حد سود
1.35626
حد ضرر
1.345

-0.17%