سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1962.20996094
حد سود
1945.19
حد ضرر
1966.58

-0.22%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
90.34
حد سود
93.95
حد ضرر
87.5

-3.14%

خرید ALGOUSDT
قیمت ورود
0.1341
حد سود
0.14751
حد ضرر
0.130077

-3%

خرید FLOWUSDT
قیمت ورود
0.661
حد سود
0.7271
حد ضرر
0.644475

-2.5%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8034
حد سود
0.88366
حد ضرر
0.783315

-2.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.45
حد سود
70.2
حد ضرر
71.8

-0.49%

خرید XAU
قیمت ورود
1955.56994629
حد سود
1970
حد ضرر
1952

-0.18%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1877.9
حد سود
1816.33
حد ضرر
1919.34

2.48%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
26915.8
حد سود
25966.32
حد ضرر
27506.58

2.18%

فروش XRPUSDT
قیمت ورود
0.5281
حد سود
0.5078
حد ضرر
0.5484

3.84%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.007542
حد سود
0.008294
حد ضرر
0.00753095

-0.15%

خرید WTI
قیمت ورود
71.59899902
حد سود
74.4155
حد ضرر
71.5024

-0.13%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.014624
حد سود
0.0151119
حد ضرر
0.0145975

-0.18%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27114.01
حد سود
27385.1
حد ضرر
27086.9

1%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
3.99
حد سود
3.8304
حد ضرر
3.99479

-0.12%