سیگنال ها

خرید USDCHF
قیمت ورود
0.84130001
حد سود
0.88
حد ضرر
0.832

0%

فروش WTI
قیمت ورود
71.78700256
حد سود
71.7152
حد ضرر
78.9657

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.77200317
حد سود
71.7002
حد ضرر
78.9492

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.65699768
حد سود
71.5853
حد ضرر
78.8227

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.66699982
حد سود
71.5953
حد ضرر
78.8337

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.67700195
حد سود
71.6053
حد ضرر
78.8447

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.15299988
حد سود
77.2302
حد ضرر
69.4377

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.15799713
حد سود
77.2452
حد ضرر
69.4512

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.05799866
حد سود
77.1351
حد ضرر
69.3522

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.11299896
حد سود
77.1901
حد ضرر
69.4017

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.00700378
حد سود
71.935
حد ضرر
79.2077

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.84700012
حد سود
71.7752
حد ضرر
79.0317

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.925
حد ضرر
79.1967

0.13%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.945
حد ضرر
79.2187

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.90699768
حد سود
71.8251
حد ضرر
79.0867

0.11%