سیگنال ها

خرید YFII
قیمت ورود
894
حد سود
983.51
حد ضرر
804.69
866.9

-3.03%

خرید AR
قیمت ورود
9.98
حد سود
10.7784
حد ضرر
8.982
9.39

-5.91%

خرید ALGO
قیمت ورود
0.3731
حد سود
0.41052
حد ضرر
0.33588
0.3819

2.36%

خرید ICP
قیمت ورود
6.13
حد سود
6.743
حد ضرر
5.517
5.96

-2.77%

خرید ADA
قیمت ورود
0.4614
حد سود
0.498312
حد ضرر
0.41526
0.4482

-2.86%

خرید SOL
قیمت ورود
33.63
حد سود
36.3204
حد ضرر
30.267
32.63

-2.97%

خرید MIR
قیمت ورود
0.20855
حد سود
0.229405
حد ضرر
0.187695
0.19516

-6.42%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.2592
حد سود
0.280044
حد ضرر
0.23337
0.2599

0.27%

خرید POLS
قیمت ورود
0.474
حد سود
0.51666
حد ضرر
0.44556
0.469

-1.05%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.635
حد سود
18.5168
حد ضرر
17.6174
17.6174

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
17.717
حد سود
16.8311
حد ضرر
17.7347
17.7347

-0.1%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.69
حد سود
19.415
حد ضرر
17.6323
17.6323

-0.33%

خرید POLY
قیمت ورود
0.2353
حد سود
0.249418
حد ضرر
0.221182
0.2233

-5.1%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.472
حد سود
19.0478
حد ضرر
16.4265
19.0478

9.02%

فروش EGLD
قیمت ورود
48.71
حد سود
47.95
حد ضرر
48.99
48.99

-0.57%