سیگنال ها

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8003
حد سود
0.81
حد ضرر
0.788099

1.21%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8002
حد سود
0.824
حد ضرر
0.789589

2.97%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8009
حد سود
0.824961
حد ضرر
0.788689

3%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
2150
حد سود
10
حد ضرر
2200

-2.33%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.616
حد سود
3.61238
حد ضرر
3.9776

0.1%

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
6.48
حد سود
7.128
حد ضرر
6.47352

-0.1%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.83007812
حد سود
1930
حد ضرر
2084

-0.64%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.70996094
حد سود
2020
حد ضرر
2076

-0.26%

خرید BRN
قیمت ورود
81.77799988
حد سود
82.1869
حد ضرر
73.6002

-6.01%

خرید BRN
قیمت ورود
81.78800201
حد سود
82.1969
حد ضرر
73.6092

-6.02%

خرید BRN
قیمت ورود
81.7480011
حد سود
82.1567
حد ضرر
73.5732

-5.97%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-5.91%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-5.91%

خرید BRN
قیمت ورود
81.71800232
حد سود
82.1266
حد ضرر
73.5462

-5.94%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-5.91%