سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
2017.15002441
حد سود
1952.354
حد ضرر
2024.22

3.04%

فروش XAU
قیمت ورود
2017.07995605
حد سود
1952.354
حد ضرر
2024.28

3.04%

خرید XAU
قیمت ورود
2014.06994629
حد سود
2016.96
حد ضرر
2010.95

0.14%