سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
77.18800354
حد سود
77.2652
حد ضرر
69.4692

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.36299896
حد سود
77.4404
حد ضرر
69.6267

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.44799805
حد سود
77.5254
حد ضرر
69.7032

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.3730011
حد سود
77.4504
حد ضرر
69.6357

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.8030014
حد سود
78.97
حد ضرر
77.4918

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
72.06999969
حد سود
70.9889
حد ضرر
72.3583

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
72.26899719
حد سود
71.9077
حد ضرر
79.4959

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
72.2990036
حد سود
71.9375
حد ضرر
79.5289

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
78.60600281
حد سود
78.999
حد ضرر
70.7454

-1.88%

خرید BRN
قیمت ورود
78.96099854
حد سود
79.3558
حد ضرر
71.0649

-2.32%

خرید BRN
قیمت ورود
78.96600342
حد سود
79.3608
حد ضرر
71.0694

-2.33%

خرید BRN
قیمت ورود
78.98600006
حد سود
79.3809
حد ضرر
71.0874

-2.35%

فروش WTI
قیمت ورود
73.49900055
حد سود
73.4255
حد ضرر
80.8489

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
73.50900269
حد سود
73.4355
حد ضرر
80.8599

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
73.49900055
حد سود
73.4055
حد ضرر
80.8269

0.13%