سیگنال ها

خرید 1INCHUSDT
قیمت ورود
0.324
حد سود
0.3564
حد ضرر
0.31104

1.23%

خرید 1INCHUSDT
قیمت ورود
0.323
حد سود
0.33269
حد ضرر
0.31977

-1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
2.375
حد سود
2.54018
حد ضرر
2.30278

-3.04%

خرید AAVEUSDT
قیمت ورود
60.4
حد سود
63.42
حد ضرر
59.6752

-1.2%

خرید BRN
قیمت ورود
75.51300049
حد سود
76
حد ضرر
74.75

0.64%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
87.78
حد سود
90.4
حد ضرر
80.7

2.98%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34223998
حد سود
1.345
حد ضرر
1.3395

0.21%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
276.9
حد سود
301.93
حد ضرر
265.92

-1.63%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
25743.69
حد سود
28317.6
حد ضرر
24713.5

4.22%

خرید SOLUSDT
قیمت ورود
20.02
حد سود
22.022
حد ضرر
19.4194

-3%

خرید TOMOUSDT
قیمت ورود
1.2683
حد سود
1.39436
حد ضرر
1.16619

9.94%

خرید LAZIOUSDT
قیمت ورود
2.1626
حد سود
2.37886
حد ضرر
2.09772

-3%

خرید ONEUSDT
قیمت ورود
0.01299
حد سود
0.014289
حد ضرر
0.0126652

0.92%

خرید VGXUSDT
قیمت ورود
0.1268
حد سود
0.13948
حد ضرر
0.122996

-3%

خرید TLMUSDT
قیمت ورود
0.01362
حد سود
0.0149794
حد ضرر
0.0132892

-2.43%