سیگنال ها

فروش LINK
قیمت ورود
7.6
حد سود
7.05
حد ضرر
7.77
7.77

-2.24%

فروش NEAR
قیمت ورود
3.85
حد سود
3.7807
حد ضرر
3.86155
3.7807

1.8%

خرید SHIB
قیمت ورود
0.00001185
حد سود
0.00001195
حد ضرر
0.0000117
1.17E-5

-1.27%

خرید SHIB
قیمت ورود
0.0000119
حد سود
0.00001248
حد ضرر
0.00001153
1.153E-5

-3.11%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.86
حد سود
18.9316
حد ضرر
17.5028
17.5028

-2%

خرید SHIB
قیمت ورود
0.00001177
حد سود
0.00001249
حد ضرر
0.00001143
1.143E-5

-2.89%

خرید KEY
قیمت ورود
0.004879
حد سود
0.005967
حد ضرر
0.00455
0.00455

-6.74%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.0656
حد سود
0.06962
حد ضرر
0.06415
0.06415

-2.21%

فروش ETH
قیمت ورود
1327.11
حد سود
1290
حد ضرر
1363
1290

2.8%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.209
حد سود
18.7553
حد ضرر
18.0269
18.7553

3%

خرید BOND
قیمت ورود
5.957
حد سود
6.31972
حد ضرر
5.60428
6.31972

6.09%

خرید BOND
قیمت ورود
5.97
حد سود
6.33244
حد ضرر
5.79478
6.33244

6.07%

فروش SOL
قیمت ورود
34.24
حد سود
33.46
حد ضرر
34.75
34.75

-1.49%

فروش SOL
قیمت ورود
34.3
حد سود
32.23
حد ضرر
34.76
34.76

-1.34%

فروش CAKE
قیمت ورود
4.623
حد سود
4.58
حد ضرر
4.66
4.58

0.93%