سیگنال ها

خرید AAP
قیمت ورود
184.47999573
حد سود
187.053
حد ضرر
183.67

-0.44%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.57995605
حد سود
1963.69995117
حد ضرر
1952

0.31%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.75
حد سود
1949.47
حد ضرر
1941.7

-0.11%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.84
حد سود
3.9732
حد ضرر
3.82

-0.52%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.8
حد سود
4.169
حد ضرر
3.73997

-1.58%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.97
حد سود
4.05019
حد ضرر
3.96008

-0.25%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76000214
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.78%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.76999664
حد سود
128
حد ضرر
123.79

-0.79%

خرید AMZ
قیمت ورود
124.73000336
حد سود
128.75
حد ضرر
123.79

-0.75%

خرید MSF
قیمت ورود
334.3500061
حد سود
337.25
حد ضرر
332.4

0.87%

خرید MSF
قیمت ورود
334.57998657
حد سود
337.25
حد ضرر
332.5

0.8%

خرید MSF
قیمت ورود
334.29998779
حد سود
337.25
حد ضرر
332.3

0.88%

خرید MSF
قیمت ورود
334.14001465
حد سود
337.25
حد ضرر
332.38

0.93%

خرید NAS
قیمت ورود
14533.15039062
حد سود
14570
حد ضرر
14494

0.25%