سیگنال ها

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.45
حد سود
4.00945
حد ضرر
4.52

-1.57%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.3
حد سود
3.888
حد ضرر
4.46

-3.72%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
3.75
حد سود
3.51
حد ضرر
3.78

-0.8%

فروش XAU
قیمت ورود
1965.7199707
حد سود
1956.74
حد ضرر
1968.54

0.46%

فروش XAU
قیمت ورود
1975.84997559
حد سود
1957.8
حد ضرر
1981.4

0.91%

فروش XAU
قیمت ورود
1973.56994629
حد سود
1965
حد ضرر
1976.08

-0.13%

فروش USDJPY
قیمت ورود
139.19900513
حد سود
138.242
حد ضرر
139.5

-0.22%

فروش XAU
قیمت ورود
1968.59997559
حد سود
1909.19
حد ضرر
1973.78

-0.26%

فروش XAU
قیمت ورود
1968.92004395
حد سود
1935.67
حد ضرر
1973.88

-0.25%

فروش XAU
قیمت ورود
1969.18005371
حد سود
1935.74
حد ضرر
1973.76

-0.23%

فروش WAVESUSDT
قیمت ورود
1.695
حد سود
1.66004
حد ضرر
1.70792

-0.76%

فروش NKE
قیمت ورود
106.58999634
حد سود
101
حد ضرر
107.86

-1.19%

فروش TSL
قیمت ورود
199.57000732
حد سود
191
حد ضرر
201.2

-0.82%

فروش TSL
قیمت ورود
199.25
حد سود
191.75
حد ضرر
201

-0.88%

فروش AMZ
قیمت ورود
121.75
حد سود
117.8
حد ضرر
122

-0.21%