سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
51800
حد سود
47138
حد ضرر
52836

-2%

فروش COTIUSDT
قیمت ورود
0.09593
حد سود
0.09185
حد ضرر
0.09797

-2.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
43043.99
حد سود
39600.5
حد ضرر
43474.4

-1%

فروش XAG
قیمت ورود
23.77499962
حد سود
23.0617
حد ضرر
24.1316

0%

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
44555.99
حد سود
40180.1
حد ضرر
45537.4

9.19%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
46011.01
حد سود
44402.1
حد ضرر
48313.2

-5%

فروش XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
1988.86
حد ضرر
2066.83

0%

فروش PEOPLEUSDT
قیمت ورود
0.02981
حد سود
0.02269
حد ضرر
0.03085

-3.49%

فروش WTI
قیمت ورود
71.78700256
حد سود
71.7152
حد ضرر
78.9657

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.77200317
حد سود
71.7002
حد ضرر
78.9492

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.65699768
حد سود
71.5853
حد ضرر
78.8227

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.66699982
حد سود
71.5953
حد ضرر
78.8337

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.67700195
حد سود
71.6053
حد ضرر
78.8447

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.00700378
حد سود
71.935
حد ضرر
79.2077

0.1%