سیگنال ها

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.08645
حد ضرر
0.0943

-1.4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.0865
حد ضرر
0.09425

-1.34%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
41460.28
حد سود
40233
حد ضرر
42322

-2.08%

فروش STXUSDT
قیمت ورود
1.1375
حد سود
0.57
حد ضرر
1.176

-3.38%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
2150
حد سود
10
حد ضرر
2200

-2.33%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.616
حد سود
3.61238
حد ضرر
3.9776

0.1%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.83007812
حد سود
1930
حد ضرر
2084

-0.64%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.70996094
حد سود
2020
حد ضرر
2076

-0.26%

فروش WTI
قیمت ورود
76.59100342
حد سود
74.2884
حد ضرر
76.8923

3.01%

فروش WTI
قیمت ورود
75.96099854
حد سود
74.8216
حد ضرر
76.2648

-0.4%

فروش AUDNZD
قیمت ورود
1.07246995
حد سود
1.07075
حد ضرر
1.07355

-0.1%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.64490998
حد سود
1.62611
حد ضرر
1.65369

0.33%

فروش USDCHF
قیمت ورود
0.87335002
حد سود
0.871701
حد ضرر
0.8742

-0.1%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
186.60800171
حد سود
185.403
حد ضرر
186.896

-0.15%

فروش WTI
قیمت ورود
78.70899963
حد سود
78.3942
حد ضرر
86.5799

0.4%