سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1959.91003418
حد سود
1763.84
حد ضرر
1961.78

0.91%

فروش TSL
قیمت ورود
230.52000427
حد سود
225.91
حد ضرر
230.751

1.8%

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%

فروش TSL
قیمت ورود
229.6000061
حد سود
227.324
حد ضرر
230.538

-0.41%

فروش TSL
قیمت ورود
229.27000427
حد سود
227.462
حد ضرر
230.679

-0.61%

فروش TSL
قیمت ورود
229.42999268
حد سود
228.283
حد ضرر
229.659

-0.1%

فروش TSL
قیمت ورود
227.77000427
حد سود
226.175
حد ضرر
228.688

0.67%

فروش TSL
قیمت ورود
228.05999756
حد سود
226.482
حد ضرر
228.999

0.61%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.90002441
حد سود
1945
حد ضرر
1966.2

-0.12%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.81994629
حد سود
1945.09
حد ضرر
1966.68

-0.2%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.84997559
حد سود
1945.23
حد ضرر
1966.62

-0.24%

فروش XAU
قیمت ورود
1961.98999023
حد سود
1945.61
حد ضرر
1966.21

-0.22%

فروش XAU
قیمت ورود
1962.20996094
حد سود
1945.19
حد ضرر
1966.58

-0.22%

فروش WTI
قیمت ورود
71.45
حد سود
70.2
حد ضرر
71.8

-0.49%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1877.9
حد سود
1816.33
حد ضرر
1919.34

2.53%