سیگنال ها

فروش APE
قیمت ورود
5.577
حد سود
5.162
حد ضرر
5.774
5.774

-3.53%

فروش BNB
قیمت ورود
274
حد سود
258
حد ضرر
280
272.5

0.55%

فروش BNB
قیمت ورود
274.2
حد سود
258
حد ضرر
280
272.5

0.62%

فروش BNB
قیمت ورود
274.1
حد سود
258
حد ضرر
280
272.5

0.58%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.926
حد سود
19.5471
حد ضرر
21.9872
21.9872

-0.28%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.878
حد سود
19.5106
حد ضرر
21.9439
21.9439

-0.3%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.836
حد سود
19.4572
حد ضرر
21.8839
21.8839

-0.22%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.863
حد سود
19.6848
حد ضرر
21.8939
21.8939

-0.14%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.857
حد سود
19.6929
حد ضرر
21.9029
21.9029

-0.21%

فروش SOL
قیمت ورود
33.72
حد سود
31.0316
حد ضرر
33.9998
32.46

3.74%

فروش ETH
قیمت ورود
1331.58
حد سود
1307.35
حد ضرر
1335.97
1307.35

1.82%

فروش ETH
قیمت ورود
1331.23
حد سود
1224.92
حد ضرر
1342.09
1303.02

2.12%

فروش ETC
قیمت ورود
29.23
حد سود
28.6932
حد ضرر
29.3423
28.6932

1.84%

فروش BTC
قیمت ورود
19082.89
حد سود
17557.2
حد ضرر
19236.6
18881.59

1.05%

فروش SOL
قیمت ورود
33.82
حد سود
33.1436
حد ضرر
33.9384
33.1436

2%